Vize rozvoje Hromnických obcí

Analytická mapa a text

Podívejte se na analytickou část vize

Co je analytická mapa?


Vážení občané Hromnických obcí, v uplynulých dnech u Vás náš tým strávil spoustu času. Abychom co nejlépe poznali Vaše obce, důkladně jsme si prošli každý jeho kout. Svá pozorování a zjištění jsme si pečlivě zaznamenávali do speciální analytické mapy. Vzniklá schémata jsou podkladem pro další práci. Kliknutím na jednotlivé elementy se dozvíte více informací vztahujících se ke konkrétnímu místu, jako doplňující informace pak slouží textová část.

HROMNICE - ŽICHLICE - CHOTINÁ - PLANÁ - NYNICE - KOSTELEC

Základní rozdělení katastru na 3 celky

1/Hromnice + Žichlice = srostlice
2/Planá + Nynice + Kostelec = historická vazba, Berounka
3/Chotiná = spojnice mezi předchozími částmi, samostatná jednotka

HLAVNÍ TÉMATA

1/ Obecní majetek
2/ Veřejný prostor
3/ Přírodní podmínky a krajina
4/ Sport a rekreace
5/ Kultura a propagace

1/ Obecní majetek

Obec disponuje poměrně vysokým počtem vlastních objektů. Je třeba pečlivě zvážit všechny pro a proti u jednotlivých objektů: poloha v obci, pozemky okolo, možnost nějakého rozšíření, návaznosti na důležitá místa a funkce apod. Dále je třeba zhodnotit ekonomickou stránku věci: slučování provozů, nabalování jedné funkce na druhou, multi-funkce (dopoledne jeden program, odpoledne druhý). To vše pro lepší a efektivnější správu majetku a financí. Součástí je mapování aktivit různých spolků a skupin.

2/ Veřejný prostor

Klíčové je v dnešní době rozvíjet veřejná prostranství. Zvláště jsou důležitá místa jako je náves, prostor před školou, různá sportoviště a plochy pro rekreaci. Úkolem je upozornit na klíčové pozemky v obci, jejichž využití by mohlo do budoucna být pro obec přínosné.

K obecním pozemkům patří také stavební pozemky uvnitř obce. Ty budou řešeny ve zvláštním úkole, který se bude zabývat tím, kde, kdy a za jakých podmínek by se mělo stavět: součástí každé zástavby bude vždy nějaké lokální centrum - veřejné prostranství.

3/ Přírodní podmínky a krajina

Přírodní podmínky jsou na katastru Hromnice rozmanité a to je její největší kvalita. Jsou zde jak místa, která byla člověkem násilně vytěžena (minerální důl), tak i místa, která jsou takřka nedotčená (koryto Berounky apod.). Jsou zde jak listnaté a jehličnaté lesy s četnými prameny a potoky, které ústí do Berounky, tak i četné nádrže a rybníky. Oblast je bohatá na ložiska různých minerálů a nerostů, které se zde v minulosti nebo i nyní těží.

Úkolem této části je větší využití přírodního potenciálu jak pro každodenní život (zdroj pitné vody a obecně hospodaření s vodou v krajině), tak také za účelem rekreace (koupaliště, řeky, rybníky apod.). Základní mapa bude mapovat jednotlivá zajímavá místa v krajině, bude upozorňovat na zaniklá místa, bude nabízet nové pěší cesty a propojení k stávajícím. Dalším úkolem je vytvořit místní značení, do kterého by se zapojily vždy jednotlivé skupiny obyvatel.

4/ Sport a rekreace

Hromnice mají několik dobře situovaných sportovišť: je zde koupaliště, plocha V Kolnách (házená, tenis, hasiči), budova Sokola s fotbalovým hřištěm, přírodní lezecká stěna na skále. V okolí jsou jak kopce, tak relativně rovné úseky cest a silnic (např. v údolí Třemošenky). Dříve se více využívaly pro sportovní akce např.sály Kulturních domů (KD Hromnice - dnes Chotiná), dnes se spíše cvičí venku, vzniklo nové multifunkční hřiště v ZŠ Žichlice. Sál KD Hromnice by se dal jednoduše využívat ke sportovním účelům, býval zde dokonce oddíl juda, který slavil úspěchy.

Potenciál je ve “vodní turistice” a cykloturistice. Oblast je hojně navštěvována obyvateli Plzně a jejího okolí k rekreaci v chatových osadách. Možnosti sportovního vyžití jsou celkem pestré, jsou však rozmístěny po všech obcích. Dojezdové vzdálenosti jsou celkem krátké.

5/ Kultura a propagace

Baroko - Klášter Plasy, zámek Bykov, kostel sv. Kateřiny v Nynicích, kostel sv. Jiří v Kostelci, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Plané a další drobné sakrální a světské památky jsou základem kulturní mozaiky krajiny severního Plzeňska. Stačí dodat jen jména barokních stavitelů jako Santini Aichel, Kodel a místa působení jako klášter Plasy, Mariánská Týnice, zámek Kaceřov… V dnešní době existuje např. cyklotrasa po barokních památkách této oblasti Baroko III, která návštěvníky zavede i do Nynic, Plané a Kostelce. Loni, při příležitosti akce Plzeň město kultury 2015, vznikl festival 9 týdnů baroka, který měl za cíl jednak upozornit na jednotlivé stavby, ale také rozšířit návštěvníkovy obzory barokní hudbou, přednáškami apod.

Dalším potenciálem je místní školství, které zde má dlouhou a bohatou tradici. Svědčí o tom i několik budov škol, které jsou dnes dodnes. V Hromnici (OÚ), MŠ a ZŠ Žichlice, ZŠ Planá (dnes soukromé), ZŠ Chotiná (sbořeno)...

Úkolem této části je nastínit, jakým způsobem by se obce měly k tomuto odkazu postavit, jak by z něho měly čerpat a jak by ho měly rozvíjet. Nemalou roli v tomto bude hrát aktivní komunikace mezi jednotlivými místy: zámek Bykov (ubytování, stravování, kultura) , obcí Hromnice a Žichlice (sportovní zázemí, koupaliště, minerální důl) a s ostatními obcemi, kde jsou umístěny ostatní barokní památky a zajímavosti.

Kulturní sály a společenské akce. Tato otázka souvisí s plánem na využití obecních majetků a na aktivitách spojených s jejich působením. Některé kulturní akce by se mohli přesunout ven, např. zde bývala tradice ochotnického venkovního divadla “na statku”, býval zde mužský sbor

POTENCIÁLY

  • přírodní podmínky, krajina, vodní plochy, Hrom.jezírko (min.důl)
  • s tím spojený sport - plavání, kolo, létání
  • gen.A.Liška letec RAF- historické modelářství (památník,memoriál)
  • historie dolování a těžby - břidlice - haldy, oprámy - malé muzeum geologie?
  • archeologické lokality - nynická kultura, mohylové hroby
  • infocentrum, turismus, cyklisti, občerstvení nevšední sport
  • objekty v majetku obce - vždy řešit s veřejnými prostranstvím
  • Pivovar Planá - soukromý majtel - v Nynicích vyrábějí varny na pivo
  • Hromické hromice, další akce

JEDNOTLIVÁ ŘEŠENÁ MÍSTA

1/ HROMNICE - KOUPALIŠTĚ

Původně zde celku velký rybník (foto Zuska), pak se zde vybudovala hasičská nádrž, která se využívala jako koupaliště. V dobách největší slávy zde bývalo hodně lidí. Je to sezónní záležitost. Nádrž je prasklá, prý je ten spodek skládaný z kamenů a spárován maltou nebo cementem, první zima to nejspíš roztrhla a nádrž masivně prosakuje ve spodní části. Je napájena asi 7cm plastovou trubkou z pramenu, který je někde v lese nad tím.

Je třeba nádrž spravit, pružné spáry nebo zahladit jílem. Nové zázemí, sprchy, kabinky, jednoduchý dřevěný styl s levným provozem, výčep, sezení u vody. Jsou zde nějaké prolézačky. Umístění nového objektu spíše ke komunikaci? Druhá možnost je mezi rybník a nádrž. Mohli by ho mimo sezónu využívat rybáři. V zimě by zde mohly být branky apod.

2/ HROMNICE - NÁVES S KD

Náves, která je ve výrazném svahu, jsou zde umístěna stará stavení se sýpkami, je to nejcennější území celé obce. Kaplička s památníkem a Kulturní sál s hospodou. Stromy s lavičkami ve stínu, možná jednoduchá dřevěná “schodiště” i na sezení. Terénní “vlny”, parkování aut chytře vymyslet. Spodní část souvisí s fungováním hospody a KD. Objekt, kde je dnes hasičárna, pošta a byt by byl vhodný využít na nějakou funkci nebo kombinaci funkcí OÚ, pošta, obchod, klubovna apod. Dole je možné parkovat, pro zajíždění tatry není moc vhodné. Rozpadající se krajnice v dolní části - opěrka, schody dolů…

Památník zasazený v lepším okolí, dlážděnou plochu zrušit, bude asi nutné zachovat příjezdovou cestu, venkovní schodiště je navíc, do budoucna by bylo dobré uvažovat o návratu vnitřního… Upravit sál pro vnitřní sportovní aktivity, zastupitelstva by se mohla konat ve velkém sálu.

3/ HROMNICE - HASIČÁRNA

Objekt dnešní hasičárny, kde v patře sídlí též pošta a je zde O2 a obecní byt je zanedbaný. Díky své poloze v centru obce (ano, náves je ještě stále centrum), by bylo vhodnější ji využít pro tyto funkce: Obecní úřad, s malou jednačkou, pošta, malý obchod (potraviny a základní potřeby), v podkroví obecní byty. Přízemí je těžko využitelné, leda jako garáže (vzadu), ve předu by mohl být obchod. Je zde velmi vlhké podloží, zahrada takřka celý den ve stínu, pod silnicí, u řeky. Z ulice tragédie pokračuje, vstup do objektu po dvou betonových lávkách po čtyřech, resp.dvou stupních. Jako lepší se mi zdá varianta s rampou, která by mohla vzniknout po přihrnutí terénu k budově. Nástup by byl z horní části, kde je nejmenší spád (takřka nulový). Objekt by tak navíc získal určitý předprostor a člověk by nelezl přímo pod auto. Kamenné patníky nebudou třeba, pokuď se vybuduje kvalitní opěrná kamenná nebo gabionová stěna pod silnicí, která zčásti bude moct vyběhnout nad ní a vytvořit rantl místo svodidel.

4/ HROMNICE - PŘED JEDNOTOU

Prostor u bývalé jednoty, která je dnes pronajatá soukromníkovi a už zde prodejna potravin nefunguje, je v blízkosti návsi. Vzhledem k tomu, že se na návsi stále diskutuje nedostatek parkovacích ploch, tak tato trojúhelníková plocha by měla být celá upravena tak, aby se sem vešlo co nejvíce aut. Dalším tématem pro zlepšení jsou betonové panely na potoce a zábradlí, která tyto panely zdobí. Navrhuji, že by se potok v tomto místě otevřel, mohl by se zavřít na druhé straně přes ulici u hasičárny.

5/ HROMNICE - V KOLNÁCH

Prostranství V Kolnách má velký potenciál sportovně-rekreační. Dnes zde funguje hospoda, je zde hřiště na házenou, tenisové kurty, protéká zde Hromnický potok, na dohled je hromnické jezírko. Toto území vzniklo jako pozůstatek po důlním areálu, v kterém se zpracovávala místní břidlice a vyráběla se z ní kyselina sírová. Areál má velký potenciál co se týče venkovních aktivit, chybí zde nějaké zázemí, malé šatny, parkování, kvalitní sociální vybavení apod. Všeprostupujícím tematem by mohla být právě těžba, tzn. aktivní dobívání, které by se mohlo propojit se sportem, s trasou na jezírko: mohlo by tak vzniknout jakési “infocentrum” resp. muzeum pod širým nebem, aby se nestavěl další objekt, kde by bylo zajímavou a jedinečnou formou přiblížena historie těžby, minerály a nerosty místní lokalty apod. Např. geopark Lichnice apod.

6/ HROMNICE - MINERÁLNÍ DŮL

Platí pro něj to samé,. co pro “Kolny”. Celé území je navíc pod ochranou Agentury pro ochranu přírody, takže jakékoli zásahy se s nimi musejí konzultovat. Jsou však otevření k tomu, aby se jezírko využívalo jako turistické vyhlídkové místo. Je nutné ho více viditelně propojit s Kolnami.

Potenciál je obrovský, je nutné vymyslet, jakým způsobem by se dal nenásilně využít...

7/ HROMNICE - NOVÁ ZÁSTAVBA (ZA ROTTEM)

8/ HROMNICE - CESTY

9/ HROMNICE -OÚ

10/ ŽICHLICE - SOKOL A HŘIŠTĚ

Areál fotbalového hřiště, které je z jedné strany chráněno kopcem Peklo a z druhé strany hraničí s Třemošenkou. Areál má specifickou atmosféru díky svahu, který je tvořen vyvřelinami (podobnými břidlici). V areálu se nachází budova bývalé Sokolovny, kde je dnes hospoda a zázemí pro fotbalisty. V zadní části je sklad se sportovními potřebami a přístřešek.

11/ ŽICHLICE - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO

Zdravotnické středisko je jednou ze strategických budov. Je na dobrém místě v docházkové vzdálenosti od centra Žichlic, a leží na trase mezi Žichlicemi a Hromnicí. V patře jspou umístěni dvě ordinace doktorů, kadeřnice, masér. V suterénu jsou umístěny technické služby. V horním patře jsou 3 obecní byty.

Stav objektu je vcelku dobrý, chtělo by ho zrekonstruovat. Při té příležitosti by bylo dobré přesunout technické služby a suterén použít např. na malý denní stacionář s vývařovnou. Ta by mohla vařit jak pro MŠ, ZŠ, staré lidi a všechny, kdo by o jídlo měl zájem. Na suterén navazuje krásná zahrada, která má jedinečný výhled přes Peklo do údolí Třemošenky. Ta by se dala upravit pro odpočinek a celoroční užívaní, např. dřevěná terasa apod.

12/ ŽICHLICE - U JEDNOTY

Prostor před Jednotou prošel rekonstrukcí, je zde nový povrch vozovky i parkoviště, nová zastávka, záhon, palisáda apod. Chybí mi schůdky v dolním rohu, které by mi umožnili si zkrátit cestu, když jdu z obchodu do Hromnice.

Moštárna je bohužel trochu upozaděná.

13/ ŽICHLICE - ZŠ A MŠ

14/ ŽICHLICE - NOVÁ ZÁSTAVBA

15/ ŽICHLICE - NÁVES A PAMÁTNÍK

Žichlice - náves

Památník padlým z První světové války je umístěn na začátku obce Žichlice. Je součástí ulicové návsi, která spojuje prostor před Jednotou, kapličku a předprostor před kulturním sálem a hasičárnou. Památník je zanedbaný a uvažuje se o jeho opravě v souvislosti s letošními oslavami.

Ulicová náves prošla za svou historii několikerou přeměnou. Asi největšími stavebními zásahy bylo vybourání dvou budov (č.p. 31 a 32 - mapa stabilního katastru), které se nacházely v místech dnešní “zelené plochy” se vzrostlými lipami. Budovy zde chybějí a tzv. ulicová náves ztrácí svůj původní význam. Dalším významným zásahem bylo zbourání předního traktu statku č.p. 24, kde se dnes nachází obecní budova se sálem a vede zde cesta na sídliště.

Celá náves se lehce svažuje dolů k potoku, v příčném řezu jsou domy na jižní straně výše než ty na severní.

Celý prostor v návsi má jednu úroveň uliční, na jedné straně je zbudován chodník (u kapličky), povrch komunikace je živičný. Ve směru na Zruč jsou dvě zastávky autobusu ve směru na Zruč (před Jednotou a U památníku). Ve směru dolů na Hromnici je umístěna zastávka u staré lípy v zatáčce u bývalé hospody.

Žichlice památník

Samotné žulové těleso památníku je umístěno před jakýmsi přírodním výběžkem - ostrohem vystupujícím o několik metrů nad samotný památník. Zde je umístěn objekt č.p. 40 s přístupovou cestou. Památník sestává z žulového opracovaného bloku, z žulové podstavy, z kovového plotu s cihlovým soklem a zadní 1m vysokou zídkou z dutých cihel. Nad ní byly vysazeny čtyři javory a k památníku keře.

Vzhledem k celkovému pojetí jednotlivých návsí, zejména v Hromnici a Žichlici, jsme pro to, aby se okolí památníku navrátil přírodní charakter. Památník by se měl očistit (otryskat popř. opískovat na čistý kámen). Obnovit by se měly i všechny nápisy. Po čištění by se mohl kámen ošetřit impregnací, aby se mohl do budoucna snáze udržovat. Dalším krokem by bylo odstranění plotu, zídky a keřů, následovaly by terénní úpravy, aby svah přirozeně přecházel ve vodorovnou plochu pod památníkem. Vytvořila by se tedy jedna kompaktní travnatá plocha, která by se snadno udržovala, a která by památníku vytvořila dostatečně důstojné prostředí. Pod samotný památník navrhujeme, ve tvaru vycházejícím ze samotného památníku, novou ocelovou obrubu tvarovanou “vydutou rozetu”, která bude oddělovat trávník pod památníkem od trávníku kolem komunikace.

Navrhujeme zde umístit pouze jednu lavičku, protože si myslíme, že jiných míst pro sezení zde bude více, a logicky nechceme “přelavičkovat” prostory, které např. pro sezení nejsou nejvhodnější. Nová lavička je jednoduchý hranol z lepeného nebo kolíkem spojovaných dubových hranolů (pražců), které umisťujeme do blízkosti vzrostlých stromů asymetricky tak, aby měl člověk přehled o tom co se děje jednak kolem památníku, jednak dohlédl i na “náves” před hasičárnu.

Aby jsme toto místo “oživili” i v noci, stačilo by do míst pod stromy umístit zemní světla, která by nasvětlovala koruny zespoda. Další možností by byl šikovný reflektor, který by osvětlil zčásti památník i stromy.

16/ ŽICHLICE - KD A HASIČÁRNA

17/ CHOTINÁ - HASIČÁRNA

18/ CHOTINÁ - NÁVES S KD A SPORTOVIŠTĚM

19/ CHOTINÁ - RYBNÍKY

20/ CHOTINÁ - NA HRÁZI

21/ CHOTINÁ - NOVÁ ZÁSTAVBA

22/ CHOTINÁ - CESTY A PROJENÍ

23/ PLANÁ - NÁVES

24/ PLANÁ - HASIČÁRNA A OKOLÍ KOSTELA

25/ PLANÁ - PROPOJKA A CESTY (PODÉL BEROUNKY)

26/ PLANÁ - NOVÁ ZÁSTAVBA

27/ PLANÁ - REKREACE (CHATKY, KEMP)

28/ NYNICE - NÁVES A KOSTEL SV. KATEŘINY

29/ NYNICE - KNIHOVNA A HASIČÁRNA

30/ NYNICE - OBJEKT MYSLIVCŮ

31/ NYNICE - JZD A NOVÁ ZÁSTAVBA

32/ KOSTELEC - NÁVES

32/ KOSTELEC - KOSTEL A HŘBITOV

33/ KOSTELEC - NOVÁ ZÁSTAVBA

34/ KOSTELEC - HOSPODA NA NÁVSI?

Máte otázky?


Všechny otázky vám rádi zodpovíme, stačí nás kontaktovat: